Snitz Forums 2000
Snitz Forums 2000
Trang chủ | Profile | Đăng ký | Các chủ đề chưa đọc |
Danh sách thành viên
| Tìm kiếm | FAQ
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Nhớ mật khẩu
 All Forums
 Luyện thi Đại học qua mạng
 Thảo luận m�n Ho�
 BAI TAP HOA 11

Note: You must be registered in order to post a reply.
To register, click here. Registration is FREE!

Screensize:
UserName:
Password:
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON

  Check here to include your profile signature.
    

T O P I C    R E V I E W
MINHNHATHUYNHNGUYEN Posted - 04/16/2003 : 00:13:16

Minh dang bi 2 bai tap hoa:
1/Co 2 hydrocacbon A va B .Dot chay hoan toan m(g) moi chat deu thu duoc 0.792g CO2 va 0.162g H2O.
a/Tim cong thuc don gian cua A,B
b/Xac dinh cong thuc phan tu cua A,suy ra cong thuc cau tao bieta la ankin.
c/Tron 0.6 mol A voi 0.4 mol B de duoc hon hop X.Cho hon hop X qua dung dich AgNO3 trong NH3 co thua thu duoc 207.6g ket tua.Xac dinh cong thuc phan tu, cong thuc cau tao cua B.

2/Dot chay hoan toan 11g hon hop X gom metan,propilen,axetylen can vua dung 128.8 lit khong khi.11.2 dm3 X phan ung vua du voi 1 dung dich chua 100g brom, cac the tich khi do o dkc.The tich oxy chiem 1/5 the tich khong khi.Xac dinh thanh phan % ve the tich X.
BAN NAO GIAI DUOC MINH XIN CAM ON NHIEU
1   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
salem85 Posted - 04/16/2003 : 14:24:25
1/ tu luong CO2 va H2O => ctdg A,B la (CH)n
A la ankin => A la C2H2
C2H2 + Ag2O/NH3 => C2Ag2 + H2O
CnHn + a/2 Ag2O/NH3 => Cn H(n-a)Aga + a/2H2O (*)
m ket tua o (*) = 207,6 � 240.0,6 = 63,6 g
=>M = 13n +107a = 159 => n = 4, a = 1
=> ctpt B : C4H4 ( vinyl axetilen )
2/ Dat so mol CH4, C3H6, C2H2 trong 11 g hh la x,y,z
11,2 l hh la kx,ky,kz
theo de bai ta duoc he: 16x + 42y + 26z = 11
2x + 4,5y + 2,5z = 1,15
k(x + y +z) = 0,5
k(y + 2z) = 0,625
giai he => x = y = 0,1 ; z = 0,2Snitz Forums 2000 © 2000-02 Snitz Communications Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.03