Diễn đàn Luyện thi Đại học qua mạng
Diễn đàn Luyện thi Đại học qua mạng
Trang chủ | Hồ sơ cá nhân | Đăng ký | Chủ đề chưa đọc | Danh sách thành viên | Tìm kiếm | FAQ
Tên truy nhập:
Mật khẩu:
Lưu mật khẩu
 Tất cả các diễn đàn
 Th
 

Chú ý: Bạn phải đăng ký mới gửi được trả lời.
Để đăng ký, nhấn chuột vào đây .Bạn có thể đăng ký thoải mái mà!

Cỡ màn hình:
Tên truy nhập:
Mật khẩu:
Khuôn dạng: Dam Nghieng Gach chan Can chinh giua Chen lien ket Chen E-mail Chen ma Chen loi trich Chen danh sach Chen ky hieu
   
Nội dung:

* HTML đang Tắt
* Mã diễn đàn đang Bật

 
Kiểu:
Gửi kèm chữ ký có trong hồ sơ.
     
X E M L Ạ I     C H Ủ Đ Ề
Applesungod Thân gửi các bạn yêu toán học .
Tại sao chúng ta không bàn về một khía cạnh quan trọng khác của môn toán... một biểu hiện hiện đại của toán học và hơn thế nữa :"Tin học và CNTT" ?
Mình rất mong chúng ta thảo luận về vấn đề này và đi tới thành lập một Club về CNTT .
Mình là một SV CNTT ,không chỉ yêu thích CNTT mà còn rất vui được tham gia cùng các bạn.
.......................
thunv@fptnet.com.vn .
ngocquynh9585 Hay qua , chung ta thao luan di !
Hay la ban vao www.trannhantong.124.us de thao luan.
trong do hay hon o day nhieu !
nguyet ca ngocquynh9585 vo duyen the, chung to thich thao luan o dau thi la quyen cua chung to, neu cau thich thi tu minh di ma thao luan o trong cai goi la trannhantong cau ay. Dung co troc pha khong hay dau, khong ai khen hay phuc cau dau! Sao ma chung to ghet cai giong dieu tinh vi cua cau qua!

Sửa lại bởi - nguyet ca lúc 04/10/2002 14:29:51

quanghd Mình cũng rất khoái tin dắc biệt là các vấn đề về win va Internet.Vì vậy chúng ta thảo luận nhé .Các bạn là người đến trước vậy nên để các bạn đặt vấn đề .Nào xin mời Applesungod và Nguyet Ca bắt đầu trước .các bạn định thảo luận về vấn đề gì nào ?

Trong sang vo tu la tinh ban!

Jask Chaøo caùc baùc, em ñang nghieân cöùu veà ñeà taøi camera choáng troäm, ñaïi khaùi cô cheá hoaït ñoäng nhö sau: Em duøng moät camera vaø moät maét hoàng ngoaïi caûm bieán, khi tia hoàng ngoaïi bò chaën thì kích hoaït camera ghi hình vaø tín hieäu hình aûnh truyeàn ñeán maùy tính. Taïi maùy tính khi camera ñöôïc kích hoaït thì ñoàng thôøi chöông trình caûnh baùo xuaát hieän vaø maøn hình seõ phaùt hình aûnh ghi nhaän ñöôïc töø camera.Vaán ñeà phaàn cöùng em ñaõ ñaïi khaùi hoaøn taát, tuy nhieân veà laäp trình coøn ñang luùng tuùng. Baùc naøo raønh veà lónh vöïc naøy xin maùch nöôùc aï.
Caûm ôn!

Jask

Marki Trong này chẳng ai nói đến tin học hay sao ý nhỉ? CHán quá! Nếu các bác có ý định thành lập Tin học thật thì hay quá nhưng... À mà thôi có gì tốt đẹp và biến chuyển thì liên hệ em mail: marki_cobain@yahoo.com nhé. Cảm ơn, em xin chân member!

* Giáo sư tình yêu học hội chuột chít chít 1984Club
* Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử, ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang.

Applesungod Hi!
Chúng ta bắt đầu nhé , Mình đề nghị chúng ta hãy bắt đầu từ các tiện ích và ứng dụng của mạng nhé .Đâu tiên hãy nghĩ xem và đồng thời cho bà con biết bạn thường online để làm gì ? Bạn thấy nó thế nào ? Những khó khăn và thuận lợi của bạn... etc.
bulesky Wow, cac ban gioi that, hau het cai gi cung biet, con minh thi noi chung cai gi cung chang ok. Ko biet cac ban co the cho minh tham gia voi ko?

tinh ban lau dai

quanghd Để xem có gì hay cùng trao đổi nhé .Các bạn đợi một chút...Tìm cái đã

Trong sang vo tu la tinh ban!

quanghd Tạo biểu tượng tắt máy nhanh cho Win 98:

*Để tạo shortcut này, bạn làm như sau :

-Click chuột phải lên màn hình desktop và chọn lệnh New -> Shortcut.
-Điền vào text box của hộp thoại Create Shortcut dòng lệnh Command line :
c:\windows\rundll32.exe user.exe,exitwindows

Click nút Next.
Điền vào text box của hộp thoại Select a Title for the Program một cái tên nào đó cho cái shortcut này. Thí dụ ở đây là tên Exit Windows

Click nút Finish để kết thúc.
Bây giờ, trên màn hình desktop của bạn đã xuất hiện icon cho lệnh Exit Windows. Mỗi lầná muốn tắt máy, bạn chỉ cần click chuột lên icon này là xong.
TẠO LỜI CHÀO KHI KHỞI ĐỌNG WIN!

Trước tiên, bạn chạy Start - Run. Gõ vào Regedit.exe. Sau đó bạn mở các khóa bằng cách nhấp vào dấu +.

+ HKEY_LOCAL_MACHINE

+ Software

+ Microsoft

+ Windows

+ Current version

+ Win logon

Sau đó bạn nhấp vào cửa sổ bên phải bất kỳ và sau đó chọn chuột phải tạo New - String Value.

Sau khi bạn tao String xong và nhập vào tên LegalNoticeCaption. Sau khi tạo xong bạn nhấp đôi vào string vừa tạo và nhập vào tên cửa sổ. Ví dụ như: Welcome, Hello....

Sau đó bạn vẫn tạo thêm một String nữa và nhập vào tên sau đây LegalNoticeText. Và cũng tương tự như bước trên và bạn có thể nhập vào nội dung mà bạn thích.

Sau khi bạn tạo xong, và khởi động lại và bạn sẽ thấy màn hình như sau !

Chú ý: Vào Registry, bạn phải cẩn thận. Nếu không cẩn thận máy của bạn không thể khởi động hoặc lúc khởi động sẽ bị lỗi.

Trong sang vo tu la tinh ban!

Diễn đàn Luyện thi Đại học qua mạng

© 2002 VASC Development Software

Tro ve dau trang
Snitz Forums 2000