BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Ban tổ chức chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2002 - 2003 bao gồm:

        - Đài Truyền hình Việt Nam

        - Bộ Giáo dục và đào tạo

        - Công ty LG

Tài trợ: Công ty LG

Giải thưởng :

        - Nhất tuần: 1.500.000 VND

           - Nhì tuần : 750.000VND

           - 2 giải ba :   370.000VND

        - Nhất tháng : 4.500.000 VND

           - Nhì tháng : 1.500.000VND

           - 2 giải ba : 750.000VND

        - Nhất quý : 1.500 USD 

           - Nhì : 1.500.000VND

           - 2 giải ba: 750.000 VND

        - Nhất năm : 35.000 USD

            - Nhì năm : 1.800 USD 

            - 2 giải ba : 1.700 USD   

Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: Olympia Webmaster
99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636