Tag: tốt nghiệp loại giỏi

Tuyển thẳng vào công chức xã nếu tốt nghiệp giỏi

Cũng những chức danh nêu trên tại các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, có thể thực