Những điều khoản cần biết khi theo trường Edutrust

Khi Tổ chức Giáo dục Tư nhân khôngcòn khả năng duy trì hoạt động kinh doanh do phá sản hoặc do bị đình chỉ hoạt động hoặc không đủ khả năng trả tiền bồi thường hoặc hoàn trả học phí cho.. 

1. Chính sách bảo vệ sinh viên (SPS)

Tài khoản học phí sinh viên (ESCROW) do ngân hàng DBS và HSBC quản lý
Khoản tiền học phí do sinh viên đóng cho các trường thuộc Tổ chức Giáo dục Tư nhân sẽ đặt dưới sự giám sát của bên thứ 3 do Hiệp hội người tiêu dùng Singapore chỉ định là ngân hàng DBS và HSBC, cùng phối hợp tham gia vào chương trình Tài khoản học phí sinh viên (Escrow).

Khi các trường thuộc Tổ chức Giáo dục Tư nhân đáp ứng được các yêu cầu giải tỏa tài khoản, các ngân hàng này sẽ định kì hoàn trả số tiền học phí này cho các trường. Ngược lại, khi nhà trường không còn khả năng duy trì hoạt động kinh doanh do phá sản và/ hoặc do bị đình chỉ hoạt động hoặc không đủ khả năng trả tiền bồi thường hoặc hoàn trả học phí cho sinh viên theo phán quyết của toà án Singapore.

Bảo hiểm học phí sinh viên do Công ty NTUC Income quản lý.
Học viên sẽ được bồi thường khoản học phí đã đóng trước cho nhà trường trong những trường hợp như sau:

Khi Tổ chức Giáo dục Tư nhân không còn khả năng duy trì hoạt động kinh doanh do phá sản hoặc do bị đình chỉ hoạt động hoặc không đủ khả năng trả tiền bồi thường hoặc hoàn trả học phí cho sinh viên theo phán quyết của Toà án Singapore.
Khi sinh viên bị tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.
2. Hợp đồng sinh viên.

Trong hợp đồng này, nhà trường cần phải cung cấp những thông tin chi tiết nhất và rõ ràng nhất cho sinh viên quốc tế khi tuyển sinh bao gồm học phí, ngày bắt đầu và kết thúc khóa học, các trang thiết bị do trường cung cấp và những quy định trong trường hợp cần hòan trả học phí v.v.

Ngoài Edutrust, các Tổ chức giáo dục tư nhân còn được khuyến khích đạt Chứng nhận Chất lượng hàng đầu Singapore (SQC) do tổ chức SPRING Singapore kiểm soát, nhằm tạo ra các tiêu chuẩn cao nhất, giúp mở rộng hơn nữa khuôn khổ giáo dục hoàn hảo.