Phân loại chứng chỉ EDUTRUST

Giải thưởng này dành cho những trường đạt được mức tối thiểu sự hiệu quả trong tất cả những lĩnh vực quan trọng của quản lý và quy định của những dịch vụ giáo dục chất lượng. Để được chấp 

Chứng chỉ EDUTRUST gồm 3 loại :

1. EDUTRUST STAR (Có giá trị trong 04 năm)

Để đạt được giải thưởng EduTrust Star này thì các trường tư phải đạt ít nhất từ 750 điểm trở lên (theo thang điểm đánh giá của Hội đồng Giáo dục Tư nhân – cao nhất là 1000 điểm)
Giải thưởng này dành cho những trường tư thục xuất sắc trong tất cả những lĩnh vực quan trọng và tuân thủ chặt chẽ quy định của những dịch vụ giáo dục chất lượng tại Singapore. Danh hiệu này cũng là một biểu tượng của sự công nhận cho những nỗ lực được duy trì liên tục trong sự tiến bộ của tổ chức này.
EduTrust Star có giá trị trong 04 năm.

2. EDUTRUST (Có giá trị trong 04 năm)

Các trường phải đạt từ 600 – 749 điểm.
Giải thưởng này được trao cho một tổ chức giáo dục tư nhân đạt được thỏa đáng sự thể hiện đáng khen ngợi trong tất cả những lĩnh vực quan trọng của quản lý và quy định của những dịch vụ giáo dục chất lượng.
Giải thường này cũng có giá trị trong vòng 4 năm.

3. EDUTRUST PROVISIONAL (Có giá trị trong 01 năm)

Các trường đạt từ 500 – 599 điểm
Giải thưởng này dành cho những trường đạt được mức tối thiểu sự hiệu quả trong tất cả những lĩnh vực quan trọng của quản lý và quy định của những dịch vụ giáo dục chất lượng. Để được chấp nhận giải thưởng, các tổ chức nhận thức sự cần thiết phải cải thiện chương trình quản lý hiện tại và trong các quy định về dịch vụ, phải thật phấn đấu để đạt được điều này.
Giải thưởng này có giá trị trong 1 năm.
Như vậy, các trường tư thục muốn nhận được chứng nhận EduTrust này phải đạt được ít nhất 500 điểm theo thang điểm đánh giá chung.